Syed Sweets - Chennai

Syed Sweets - Chennai

117, 57, Dr Besant Rd, Mirsahibpet, Royapettah, Chennai, Tamil Nadu
Chennai
600014
Tamil Nādu
India
Mon.
 • 10:00AM - 11:00PM
Tue.
 • 10:00AM - 11:00PM
Wed.
 • 10:00AM - 11:00PM
Thu.
 • 10:00AM - 11:00PM
Fri.
 • 10:00AM - 11:00PM
Sat.
 • 10:00AM - 11:00PM
Sun.
 • 10:00AM - 11:00PM
Syed Egg Sweets - Visharam bypass

Syed Egg Sweets - Visharam bypass

Bursanmedu, oppositeto A2B, Chennai bengaluru NH
Vellore
632509
Tamil Nādu
India
Mon.
 • 10:00AM - 11:00PM
Tue.
 • 10:00AM - 11:00PM
Wed.
 • 10:00AM - 11:00PM
Thu.
 • 10:00AM - 11:00PM
Fri.
 • 10:00AM - 11:00PM
Sat.
 • 10:00AM - 11:00PM
Sun.
 • 10:00AM - 11:00PM